Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेख

फाेन नं‌‌. ०८९-४१०००८
प्र‍.जि.अ. मोबाइल नं‌‌. ९८५८०१७७७७ 

स‍.प्र.जि.अ.  मोबाइल नं‌‌.  ९८५८०४०१२६

ईमेल : daodailekh@moha.gov.np , daodailekh@gmail.com
वेवसाइट  : daodailekh.moha.gov.np

राहदानी

राहदानीको सम्बन्धमा बुझ्नुपरेमाःप्रकाश न्यौपाने (नायव सुब्बा)लाई 9848156027  मा सम्पर्क गर्न सक्नुहनेछ ।