Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

घाइते प्रतिशत निर्धारण सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना।