Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने सदाचार संहिता,२०७५" को शपथ ग्रहण कार्यक्रम